Ευχή κατά του Κορωνοϊού

Ευχή για τον κορονοϊό

Δέσποτα Κύριε Παντοκράτορ, Υπεράγαθε, Υπερύμνητε, Παντεπίσκοπε, Παντοδύναμε, Μεγαλουργέ, Συ εί ο Μόνος Αληθινός, Ύψιστος, Υπερούσιος, Υπερώνυμος, Άπειρο-Ούσιος, Απειροδύναμος, ο Ών, Θεός, ο δι’ υπερβολήν Αγαθότητος οικονομήσας την δια της Αειπαρθένου Υπερευλογημένης Μαριάμ ενανθρώπησιν του Μονογενούς Υιού Σου και την δια των Αχράντων αυτού προσκυνητών Παθών και της Πανενδόξου Αναστάσεως, απολύτρωσιν του Γένους ημών, εν τη πανσεβάστω Εκκλησία Σου, εν Πνεύματι Αγίω.

Σε ανυμνολογούμεν, Σε προσκυνούμεν, Σε ομολογούμεν, Σε επικαλούμεθα εν ταύτη τη ώρα, Σε δοξάζομεν εν όλη τη ισχύι της καρδίας και της διανοίας ημών.

Και Σου δεόμεθα, Κύριε Άναρχε, Προκυνητέ, εις το Μέγα και Άπειρον Έλεός Σου προσπίπτοντες ταπεινώς. Σώσον ημάς, Δέσποτα Κύριε, Εξουσιαστά του Σύμπαντος Κόσμου και της ζωής ημών, σώσον ημάς εκ της ενεστώσης ανάγκης, κατάπαυσον την μάστιγα της λοιμικής ταύτης ασθενείας, αποσόβησον την φρικτήν και αδηφάγον απειλήν, κατασίγασον την οργήν, απόστρεψον τα βέλη του Πονηρού εις τον κόλπον αυτού και την κακότεχνον και δυσμενεστάτην αυτού κεφαλήν, εκδίωξον από τας καρδίας του λαού σου και δη των οικτρών κυβερνητών πάσαν φοβίαν ή ολιγοπιστίαν ή πανικόν.

Δος ημίν, εν τη μακροθυμία και φιλανθρωπία Σου, καιρούς αναψύξεως, υγείαν σταθηράν και ακλόνητον, κοινωνικήν ευρρυθμίαν, αποκατάστασιν του βίου εν ευσεβεια και φιλαλληλία, εν ειρηνική καταστάσει ομονοίας, φιλεργίας, εργασίας τιμίας, καθήκοντος, προκοπής, ελευθέρας από κοινού του λαού Σου Λατρείας και της ποθητής Θ.Κοινωνίας.

Οικτείρησον τα βρέφη και τα νήπια Δέσποτα Κύριε. Φείσθητι των γεγηρακότων και ευπαθών. Δέξου ευμενώς τας Αγρυπνίας και σκληράς ασκήσεις εγκρατείας των ορθοδόξων μοναχών και μοναζουσών και ιερών Γερόντων.

Δέξου το τίμιον Αίμα των μαρτύρων του Γένους ημών και τας θυσίας των Ηρώων της Ελευθερίας και της τιμής του Λαού Σου.

Κατάλυσον πάσαν σατανικήν μηχανήν ή σκευωρίαν κακοποιών ανθρώπων και πάσαν άδικον και φαύλην ως Αχιτόφελ βουλήν και επιβουλήν.

Την Σην Ειρήνην και την Σην Αγάπην δώρησαι ημίν Κύριε  ο Θεός.

Πάντα γαρ απέδωκας ημίν.

Πρεσβείας της Παναχράντου Σου Μητρός, ακαταισχύντου καταφυγής και μεσιτρίας ημών, της Γοργοϋπηκόου και Ζωοδόχου θαυματουργού Πηγής, των φωτοειδών Σου Αγγέλων λειτουργικών πνευμάτων, του Τιμίου Προδρόμου, των Αγίων Ενδόξων και θαυματουργών Αναργύρων, Παντελεήμονος, Χαραλάμπους, Βαρβάρας, Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας, Γερασίμου του Δαιμονοκαταλύτου, του εν Κεφαλληνία Καψάλη, Νικηφόρου του λεπρού, Βησαρίωνος Δουσίκου, Νικάνορος Ζαβόρδας, Σπυρίδωνος του Θαυματουργού, Στεφάνου Πρωτομάρτυρος, Κυπριανού Ιερομάρτυρος και Ιουστίνης, Πορφυρίου, Παϊσίου, Ιακώβου και πάντων Σου των Αγίων.

Θ.


Αρέσει σε %d bloggers: