Κυριακή 04.09.2016

2016-09-04_kyr_ia_mat8aiou.b.2

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Κοντάκιον στην Θ.Λειτουργίαν

Κον­τά­κι­ον τῆς Ἑορτῆς. Ἦ­χος δ´. Αὐ­τό­με­λον.

Ἰ­ω­α­κεὶμ καὶ Ἄν­να ὀ­νει­δι­σμοῦ ἀ­τε­κνί­ας, καὶ Ἀ­δὰμ καὶ Εὔ­α ἐκ τῆς φθο­ρᾶς τοῦ θα­νά­του ἠ­λευ­θε­ρώ­θη­σαν, ἄ­χραν­τε, ἐν τῇ ἁ­γί­ᾳ γεν­νή­σει σου· αὐ­τὴν ἑ­ορ­τά­ζει καὶ ὁ λα­ός σου, ἐ­νο­χῆς τῶν πται­σμά­των λυ­τρω­θεὶς ἐν τῷ κρά­ζειν σοι· Ἡ στεῖ­ρα τί­κτει τὴν Θε­ο­τό­κον καὶ τρο­φὸν τῆς ζω­ῆς ἡ­μῶν.


Αρέσει σε %d bloggers: